Persverklaring: Minderheidsgroep-leiersberaad

Kaapstad Minderheidsgroep-leiersberaad

Op Vrydag 9 Augustus 2019 het ‘n geskiedkundige beraad van blanke en bruin gemeenskapsleiers in Kaapstad onder leiding van die Verenigde Vryheids Alliansie (VVA) plaasgevind. Die doel van dié beraad was om samewerking tussen uiteenlopende groep met die oog op die onafhanklikheid van sekere geïdentifiseerde gebiede te bespreek.

Die beraad is belê na aanleiding van versoeke vanuit die blanke en bruin gemeenskappe om Genl. Constand Viljoen se 1994 Akkoord tot vervulling te bring,

Die vergadering, asook as die aksies wat hierna geloods sal word, is wettig en geskied binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet, asook Internasionale reg op selfbeskikking.

Die 1994 Akkoord bepaal die Afrikaner en ander minderheidsgroepe se reg tot selfbeskikking, en Artikel 235 van die grondwet is inderdaad destyds op dié Artikel gebaseer. Die 1994 Akkoord is, na ingryping van die Amerikaanse ambassadeur, deur Genl. Viljoen, Thabo Mbeki en Roelf Meyer op 23 April 1994 onderteken en baan die weg vir selfbeskikking vir Suid-Afrikaanse minderhede.

Die internasionale regsproses wat gevolg moes word om gestalte aan die bepalings van die Akkoord te gee, is nou reeds 97% voltooi. Die volgende stap is om ‘n ‘JA’ mandaat van twee miljoen stemme vanaf die minderheidsgroepe te verkry.

Mnr. Hein Marx en ander leiers se toesprake het selfbeskikking in SA in terme van die SA Grondwet sowel as in terme van Internasionale reg behandel.

Suid-Afrika se bruin en blanke volkere moet streef na ‘n konfederale staat ten einde ondersteuning vanuit die internasionale gemeenskap te kry. Hy het verder na die foute van die verlede verwys, en versoek dat minderheidsgroepe moet ophou om stokke te soek om mekaar mee te slaan.

Onderlinge samewerking, ten einde ‘n magsblok tussen blank en bruin te vorm, is die enigste weg na onafhanklikheid. Die tydige verkiesing van ‘n tussentydse regering sal staatsvorming fasiliteer en lei na ‘n konfederale land bestaande uit agt soewereine state. Hierdie regeringsvorm is gebaseer op Switzerland se suksesvolle regeringstelsel.

Mnr. Elroy Baron, onder-voorsitter van die VVA, het in ‘n beroep op sy volksgenote sowel as blankes benadruk dat beide groepe nou ‘n laaste geleentheid het om vry te word. Hy het met ‘n skertsende verwysing na die herkoms van die kleurlingmense ook beklemtoon dat ons dieselfde taal en geloof deel, en dat ons kulture min verskil.

Dr. Gerhard du Bruin het beklemtoon dat selfbeskikking volgens Artikel 235 van die Suid-Afrikaanse Grondwet nie net ‘n reg nie, maar nou ook ‘n noodsaaklikheid is. Samewerking tussen blank en bruin is nou onvermydelik om elke groep se onderskeie ambisies te bevredig. Die roekelose, onbeheerde, en moontlik staats-gesanksioneerde migrasie van mense van volksvreemde kulture vanuit Suid-Afrika se noorde na die meestal Afrikaanssprekende suide sal uiteraard die 2024 verkiesing negatief beïnvloed, soos die ANC en EFF dit graag sal wil hê.

Daar is eenstemmigheid bereik om ‘n samewerkingsooreenkoms aan te gaan met die uitsluitlike doel om die onderskeie groepe na selfbeskikking te lei.

‘n Tussentydse regering sal verkies word vanuit verteenwoordigers van die onderskeie geïdentifiseerde minderheidsgroepe ten einde te voldoen aan sekere finale wetlike vereistes vir onafhanklikheid.Cape Town Minority Group Leadership Summit

On Friday, August 9, 2019, a historic summit of white and colored community leaders took place in Cape Town, led by the United Liberty Alliance (ULA). The purpose of this summit was to discuss cooperation between diverse groups with a view to the independence of certain identified areas. The summit was convened following requests from the white and colored communities to bring Gen. Constand Viljoen’s 1994 Accord to fulfillment.

The meeting to plan steps to independence from South Africa, was a legal meeting, and the actions that will be launched afterward will also take place within the framework of the South African constitution, and international laws on self-determination.

The 1994 Accord stipulates the Afrikaner and other minority groups’ right to self-determination, and Article 235 of the South African constitution is indeed based on this Article. The 1994 Accord, which paves the way for SA minority groups to attain self-determination, was signed by Gen. Viljoen, Thabo Mbeki and Roelf Meyer on April 23, 1994 – after intervention by the US ambassador.

The international legal process that had to be followed to shape the terms of the Accord is now 97% complete. The next step is to obtain a ‘YES’ mandate of two million votes from the minority groups.

Mr. Hein Marx’s and other leaders’ speeches explained self-determination in SA in terms of the South African Constitution as well as International law. South Africa’s colored and white peoples must strive for a confederate state to ensure the support of the international community. He further referred to the mistakes of the past, and called for minority groups to stop looking for sticks to beat each other with. The only path to independence is a collaboration between white and brown to form a political power block.

The timely election of an interim government will facilitate state formation, and lead to the establishment of a confederate country consisting of eight sovereign states. This form of government is based on Switzerland’s successful system of government.

Mr. Elroy Baron, vice-president of the ULA, appealed to both the brown and the white community, emphasising that both groups have just one last opportunity to become free. He jokingly referred to the origin of some of the colored nations, and accentuated the fact that white and brown share the same language and faith, and that we have very similar cultures.

Dr. Gerhard du Bruin reminded the audience that self-determination according to Article 235 of the South African Constitution is not only a right, but has now also become a necessity. Cooperation between white and brown is now inevitable to satisfy each group’s respective ambitions.

The reckless, uncontrolled, and possibly state-sanctioned migration of people from foreign cultures from South Africa’s north towards the mostly Afrikaans-speaking south may be calculated to sway votes away from political groups intent on self-determination, to strengthen the position of the ANC and EFF in the 2024 election.

Unanimity was reached to enter into an alliance cooperation agreement, with the sole purpose of consolidating the political impact of the multitude of small and larger groups who are interested in self-determination. An interim government will be elected from representatives of the identified minority groups, so that certain final legal requirements for independence can be met.

2 thoughts on “Persverklaring: Minderheidsgroep-leiersberaad”

  1. Wayne HIGGINS

    Please explain why there are eight regions? Surely we need only ONE country! When will we learn to stand together to build a new country? We can do this!!

    If we don’t do something very quickly, we WILL lose our ability to achieve self-determination and the establishment of an amazing country. Honestly, I don’t have anywhere else to call home and I am prepared to stand with you to ensure the success of this self process.

    1. The eight regions are intended to be the cultural home (federal) states of distinct, clearly defined South African minority groups, in a confederation of sovereign states. Our FAQ section lists the qualifying minority groups, which include the Khoi/San, Griqua, Nama, Afrikaner/Boer, and others.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *