DIE VVA PAK DIE BOELIES AAN

Die VVA is nie ‘n politieke party of politieke organisasie nie. Party leiers en lede van politieke partye en organisasies dink verkeerdelik dat hulle ‘n keuse moet maak tussen die VVA, en hul party, groep of organisasie se ‘beleid’.

Die VVA het nie ‘n ‘beleid’ wat jy moet ondersteun nie.

Sien die VVA as jou prokureur (regsfirma). Al wat die VVA (jou prokureur) doen, is om ‘n spesifieke regsproses voor te stel en te lei. Dis ‘n 100% wettige proses, maar bitter min mense weet van hierdie oplossing. Trouens, die VVA is die enigste prokureur (regsfirma) wat hierdie ‘onbekende’ voorgestelde regsproses alreeds voorberei en byna voltooi het. Die proses het reeds ses jaar gelede begin.

Dit is die VVA se enigste rol.

Baie ander organisasies wou nog of gaan nog… maar hierdie regsfirma (die VVA) het reeds al hierdie werk afgehandel en het hul papierwerk in plek. Om die vergelyking verder te neem: Hulle is gereed om as’t ware in die hof te verskyn en onmiddellik ‘n interdik te kry teen die boelie wat minderheidsgroepe in SA so viktimiseer.

Die VVA is nie ‘n Regse of Linkse, of Afrikaner of Boere, of (glads!) ‘n ‘Broederbonders’-groep met duistere finansiële motiewe nie. Die VVA is egter wel ‘n groep intelligente, regdenkende mense wat ‘n groot probleem met ‘n vars, ‘buite-die-boks’ oplossing gaan aanspreek. Hulle het vir die eerste keer met vars oë na al die nuwe, asook bestaande internasionale en plaaslike wette en opsies gekyk, om ‘n probleem wat ons voorvaders in eeue nog nie kon oplos nie, hok te slaan.

Die VVA vra nie dat jy ‘n keuse moet maak, of jou politieke party moet verlaat nie. Inteendeel. Die VVA is ‘n Alliansie – ‘n organisasie wat ontstaan wanneer verskillende groepe hulle kragte saamsnoer vir die oplos van ‘n spesifieke probleem. Dit is ‘n organisasie deur die mense, van die mense en vir die mense.

Om terug te keer na die vergelyking: as al jou ander opsies misluk, gaan jy jou prokureur baie nodig kry. Daarom is die VVA dus slegs jou prokureur (regsfirma) wat jou mandaat het om namens jou (en alle SA minderheidsgroepe) op te tree.

Die VVA tree nie vir enige meerderheidsgroepe op nie. Die VVA tree slegs vir SA se minderheidsgroepe op. En hul optrede is vir jou heeltemal kosteloos. Hul internasionale span regsgeleerdes het reeds al die nodige werk gedoen.

Die posisie van die minderhede kan kwalik slegter raak as tans. Daar is slegs twee rigtings waarin dinge nog kan beweeg:

  • Ons moet gou twee miljoen mense se mandaat kry…
  • Of daar kan ‘n burgeroorlog uitbreek

Indien chaos en ‘n burgeroorlog SA se voorland sou word, is die VVA die enigste organisasie wat onmiddellik ‘n internasionaal-afdwingbare interdik kan bekom, en die finale stap te neem om van SA af te stig.

Mag ons daardie lot vryspring – maar intussen ons moet steeds ‘n permanente oplossing vind. Ons moet dus steeds ‘n mandaat van twee miljoen ondersteuners vir vryheid verwerf. Dit gaan egter net ‘n kwessie van tyd wees voordat twee miljoen regdenkende mense begryp dat ons werklik nie meer ‘n ander keuse het as onafhanklikwording nie. Slegs hierdie unieke geleentheid bied ‘n finale oplossing vir ons probleme in SA.

Meer oor die VVA:

Kom ons probeer die wanpersepsies oor die VVA as politieke groep aanspreek met nog ‘n vergelyking. Veronderstel daar’s ‘n kwaadwillige boelie wat jou om elke hoek en draai viktimiseer en mishandel. Daar is verskeie maniere om die probleem op te los:

Metode 1: Iemand stel voor dat jy ‘n sielkundige gaan spreek vir hulp.

Die sielkundige verduidelik al die bestaande metodes, en hoekom dit gebeur het, om jou senuwees te kalmeer sodat jy tot aanvaarding van jou lot kan kom. Hierdie metode beeld die ‘politieke oplossing’ vir SA uit. Dit gaan nie die boelie verhoed om jou te mishandel nie, maar minstens voel jy nou beter oor jou lot!

Ons kritiseer niemand wat hierdie metode volg nie. As dit vir jou werk is dit reg. Maar onthou: dis maar net een metode, en dit gaan nie die probleem, en die oorsaak van die probleem, laat verdwyn nie.

Metode 2: ‘n Maatskaplike werker vertel van haar oplossing: Jy en die boelie moet met mekaar gesels, en jy moet met hom onderhandel.

So kan julle mos jul verskille uitsorteer, en leer om in vrede saam te leef, dan nie? Hierdie voorbeeld is weereens ‘n ‘politieke oplossing’. Is hierdie ‘parlementêre proses‘ nie dalk soortgelyk aan ‘groepsterapie’ nie? Die boelie is steeds arrogant en selfvoldaan omdat hy baie groter is as jy. Gaan hierdie metode hom tot sy sinne bring? Maar, weereens, ons kritiseer nie jou metode nie.

Metode 3: Die laaste manier: Iemand vertel jou van ‘n goeie prokureur, wat reeds jare lank werk aan ‘n manier om hierdie spesifieke probleem op te los.

Jy gaan sien die prokureur, en hy vertel jou dat hy juis oor ‘n aantal jare al die nodige voorbereiding gedoen het vir ‘n wettige, erkende regsproses teen hierdie einste boelie. Hy kan ‘n interdik en ‘n beskermingsbevel teen die boelie kry, om die boelie te verhoed om naby jou te kom en verder met jou te sukkel.

Watter van hierdie metodes sou die probleem die beste aanspreek? Dis nie altyd maklik om te weet nie, en hang ook van omstandighede af. Die prokureur se voorstel klink dalk na die meer radikale een, maar indien die situasie ernstig genoeg is, moet ‘n mens doen wat ‘n mens moet doen. Soos hulle in Engels sê: “Desperate times call for desperate measures”.

Die bogenoemde metodes sluit mekaar egter nie heeltemal uit nie. Jy hoef nie vir die een metode, teen die ander metode ‘n keuse te maak nie. Trouens, jy kan al die oplossings probeer en self sien watter een werk. In die wetenskap word ‘n beginsel ‘the law of requisite variety’ gebruik om goeie keuses te maak. Hierdie beginsel voorspel dat die een met die meeste opsies uiteindelik sal seëvier. Die beste opsie bly dus om al die opsies te ken en te gebruik.

So, mede-landsburgers, kom vat hande met die VVA. Maak seker jy het ‘n goeie regspan agter jou. Die verslegtende toestande in SA beteken dat jy waarskynlik hul hulp vroeër, eerder as later gaan nodig hê.

THE ULA TACKLES THE BULLIES

The ULA is not a political party or political organization. Some leaders and members of political parties and organizations mistakenly think they must choose between the ULA, and the policy dictated by their political party, group or organisation.

The ULA does not have a ‘policy’ that you must support.

Let’s pretend that the ULA is your lawyer (law firm). The ULA (your attorney) has just one job; to propose a solution and guide you through a legal process. While the proposed legal process is perfectly legal, very few people know about this solution. In fact, the ULA is the only lawyer (law firm) with experience in this process, as they have been preparing the paperwork for this ‘unknown’ legal process for six years.

This is the ULA’s only role.

Many other organisations want to or are still going to… but this law firm (the ULA) has already completed almost all of the steps and has their paperwork in place. To take the comparison further: They are ready to appear in court to get an interdict against the bully who is victimising the SA minority groups.

Supporting the ULA does not require you to choose us, or leave your political party. On the contrary. The ULA is an Alliance – an entity which is formed when different groups join forces to solve a specific problem. It is an organisation by the people, from the people and for the people.

The ULA is not a Right-wing, Left-wing, Afrikaner-, Boer-, or (definitely not!) a ‘Broederbond’-group with secret financial motives. The ULA is simply a group of intelligent, right-minded people who are working to implement a fresh, ‘out-of-the-box’ solution to address a major problem. They have chosen a novel approach of applying both the brand new, and the tested international and local laws and precedents to this problem.

To return to the comparison: if all your other options fail, you’re going to need a competent lawyer really fast. The ULA is your lawyer (law firm) with a mandate to act on your, and all of SA’s minority groups’ behalf.

The ULA does not represent any majority group. The ULA can, and will, only act on behalf of SA’s minority groups. The ULA’s work is completely free of charge. Their international team of lawyers has already done all the necessary work.

The conditions for SA minorities can hardly get worse. There are only two directions in which things can move from here:
We must get a mandate from two million people soon …
Or it might degenerate into a civil war.

Should chaos and, God forbid, civil war break out, the ULA is the only organisation that can immediately obtain an internationally enforceable interdict, and take the final step to withdraw from SA.

Despite that consolation, we still need to find a permanent solution to our worsening conditions. Therefore, we must still obtain a mandate of two million supporters of freedom. Luckily it will only be a matter of time for two million right-minded people to realise that we have no choice but to secede. This unique opportunity is the only long-term solution to our problems in SA.

More about the ULA:

Let’s use our comparison of the ULA and the lawyer to address the misunderstandings about the ULA’s role in ‘politics’: Imagine there’s a malicious bully who victimises and abuses you continuously. There are several ways to come to terms with your problem:

Method 1: Someone suggests that you consult a psychologist

The psychologist will explain how you feel, why you feel the way you do, and the reasons for the situation to calm your nerves so that you can accept your fate. This method portrays the ‘political solution’ for SA. It’s not going to stop the bully from abusing you, but now you at least feel better about your fate!
We don’t criticise anyone who follows this method. If it works for you, that’s fine. But remember: it’s not going to make the problem, and the cause of the problem, disappear.

Method 2: A social worker explains her solution:

The bully and you should sit down and have a friendly chat about opportunities for negotiation. With this method you can address your differences, and learn to live in peace, right?
This example sketches another ‘political solution’. Isn’t this ‘parliamentary process’ similar to ‘group therapy’? The bully is still arrogant and complacent because he is much bigger than you. Will this method bring him to his senses? But, again, we don’t criticise this method.

Method 3: Someone tells you about a good lawyer, who has been working for six years preparing a little-known method to solve this particular problem.

The lawyer informs you he has been working for six years to prepare a legal, internationally recognised process of law against this very bully. He can get an interdict and a protection order against the bully which will prevent the bully from messing with you any further.

Which of these methods would best address the problem? There is no easy answer, and also depends on circumstances. While the lawyer’s suggestion may sound a little radical, the situation is serious enough to warrant such a serious move. As they say: “Desperate times call for desperate measures”.

However, the above methods do not exclude one another. There’s no need to pick just one method. Why not try all the solutions and see for yourself which one works? In science, the principle of the ‘law of requisite variety’ is used to make good choices. This principle predicts the more options you investigate, the better the outcome. You should note all your options, and investigate each one.

So, fellow citizens, join hands with the ULA. Make sure you have a good legal team behind you. The worsening conditions in SA mean that you will probably need their help sooner rather than later.